»   »  Onderwijsconcept

Ons onderwijsconcept

Hoe wordt op onze basisschool vorm en inhoud aan het onderwijs gegeven? Wat betekent dat voor de activiteiten die we doen? Een onderwijsconcept is een allesomvattend idee waarin de visie op leren geformuleerd is.

Onze focus is daarnaast gericht op het voorbereiden van kinderen op de toekomst. Daarvoor zijn vaardigheden nodig, de zogenoemde 21st century skills, zoals probleemoplossende, creatieve en innovatieve vermogens, maar ook nieuwsgierigheid en flexibiliteit, en vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie. Ons onderwijs is gebaseerd op een aantal belangrijke pijlers:

Ons leren is ontdekken

Kinderen leren van en met elkaar. Het onderwijsconcept stimuleert samen te werken. Bij de jongste kinderen staan spelend leren en lerend spelen centraal. Spel draagt bij aan vrijwel alle ontwikkelingsprocessen vanjonge kinderen en aan het leren van elkaar. Het onderwijs kent veel activiteiten, waarmee kinderen worden gestimuleerd om samen te werken en van elkaar te leren.

Oudere kinderen stellen zelf leervragen en formuleren in samenspraak met hun leerkracht hun eigen leerdoel. Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke vaardigheid hierbij.

Leren van en met elkaar vindt plaats in de eigen basisgroep, maar ook in een breder verband met andere kinderen binnen het IKC. Hierdoor is het sociale leren groter: jongere kinderen worden in hun spel gestimuleerd door de oudere kinderen en oudere kinderen leren zorgzaamheid te ontwikkelen voor de jongere kinderen.

Betrokkenheid

We kijken naar het individuele kind en van daaruit zoeken we naar mogelijkheden om de ontwikkeling te stimuleren. Het aanbod is op het niveau van het kind. We werken op maat. Activiteiten kunnen worden aangepast aan de leeftijd, persoonlijkheid en ontwikkelingsfase van een kind.

We helpen kinderen deze rol zoveel mogelijk zelfstandig in te vullen. We zien ouders als partners in de opvoeding en bij de ontwikkeling van hun kind en we gaan hierover met elkaar in gesprek. 

Uitdagen en uitdagend

We helpen ieder kind een stapje verder. Dit doen we door hen uit te dagen binnen een veilige doch rijke speelleeromgeving. Een goed ingerichte omgeving nodigt uit tot activiteiten en moedigt kinderen aan actief te zijn en initiatieven te nemen. Kinderen krijgen de ruimte om zelf dingen te ontdekken. Er bestaat afwisseling tussen vrij spelen en meer gestructureerde activiteiten.

 Eigen keuzes binnen grenzen

We stimuleren de kinderen al heel vroeg zoveel mogelijk hun eigen keuzes te maken, hun zelfstandigheid te vergroten en we helpen hen daarbij. De keuzes moeten passen bij de leeftijd, de ontwikkelingsfase van de kinderen en aansluiten bij het thema dat centraal staat of het onderwijsprogramma dat gevolgd wordt. De leerkracht bewaakt de grenzen en houdt in de gaten of de keuzes passen bij wat het kind op dat moment aankan.

Samenwerken

Het IKC is een uitstekende plek voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en om hen gevoelig te maken voor hun omgeving. Wij proberen ze inzicht te geven in hun gedrag. Kinderen leren van jongs af aan de betekenis van delen, helpen, rekening houden met de ander, omgaan met conflicten en opkomen voor zichzelf. We besteden veel aandacht aan het leren samenwerken door de kinderen en gebruiken daar diverse spelactiviteiten en didactische  werkvormen voor.

De Wereld

Kinderen ontwikkelen een brede interesse op het gebied van maatschappij, natuur en cultuur. Wij bieden kinderen gedurende de gehele IKC-periode de gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke en sociale competenties en bieden regels, normen en waarden. Wij maken kinderen bewust van de wereld om hen heen en laten hen hier verantwoordelijkheid voor dragen.