»   »  Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid

De betrokkenheid van ouders bij onze school waarderen wij enorm. Daarom streven we er ook naar dat ouderparticipatie maximaal plaats kan vinden. Dat kan gaan om de bijdrage van ouders aan hulp bij lezen, rekenen of techniek, het verrichten van klussen en hand- en spandiensten, het organiseren van festiviteiten en activiteiten of het participeren in de ouderraad en medezeggenschap. 

Daarnaast zien we de ouders als educatief partner. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen; ieder vanuit een eigen rol. De invulling van dit partnerschap lukt het beste vanuit een open dialoog, betrokkenheid en wederzijds respect. 

Er worden ouderavonden georganiseerd en jaarlijks vinden er tien-minutengesprekken plaats, waarin de leerkracht de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreekt. Maar ook tussentijds contact over uw kind stellen wij altijd op prijs.